Tim Boswel yn Dychwelyd i Geredigion (Diwrnod Cenedlaethol i Gofio T. Llew Jones)

Welsh Books Council

Tim Boswel yn Dychwelyd i Geredigion (Diwrnod Cenedlaethol i Gofio T. Llew Jones) - 01 Hydref 2010

Mae Tân ar y Comin yn sicr yn un o nofelau mwyaf poblogaidd T. Llew Jones. Pedair ar ddeg oed oedd Gweirydd ap Gwyndaf pan chwaraeodd ran Tim Boswel yn y ffilm sy’n seiliedig ar y gyfrol a ddarlledwyd ar S4C yn 1993, ac y mae’n edrych ymlaen yn fawr at gyfarfod disgyblion Ysgol Coed-y-bryn ac ateb eu cwestiynau. Darlledwyd fersiwn Saesneg o’r ffilm hefyd, sef ‘A Christmas Reunion’.  Ar y diwrnod hefyd, bydd Carol Byrne Jones, cynhyrchydd y ffilm, yn ymweld â’r ysgol i sôn am y broses o greu’r ffilm.

Mae’r Cyngor Llyfrau yn annog ysgolion, llyfrgelloedd a llyfrwerthwyr i ymuno yn y dathliadau ar y diwrnod trwy gymryd rhan mewn pob math o weithgareddau byrlymus – darllen llyfrau T. Llew Jones, gwerthfawrogi ei farddoniaeth, sesiynau ysgrifennu creadigol, creu gwaith celf a murluniau, a phob math o weithgareddau trawsgwricwlaidd eraill.  Y nod hefyd, yn naturiol, yw cael diwrnod o hwyl wrth i’r plant wisgo fel rhai o’u hoff gymeriadau o lyfrau T. Llew Jones.

Dosbarthwyd taflen i ysgolion yn cynnwys nifer o syniadau creadigol ar sut i ddathlu’r diwrnod. Trefnwyd cystadlaethau i’r plant hefyd, e.e. llunio stori – naill ai ‘Diwrnod ym Mywyd Môr-leidr’ neu ‘Diwrnod ym Mywyd Lleidr Pen-ffordd’ – a llunio cerdd am eu hoff fis o’r flwyddyn yn seiliedig ar gerdd T. Llew Jones, ‘Misoedd y Flwyddyn’.

Bydd rhai miloedd o blant mewn ysgolion ledled Cymru yn cymryd rhan yn y dathliadau a disgwylir y bydd llawer mwy yn ymuno yn y dathlu ar y diwrnod.  Mae gweithgarwch hefyd yn digwydd mewn llyfrgelloedd a siopau.

Cynhelir parti arbennig yn Ysgol Coed-y-bryn gyda nifer o wahoddedigion, yn cynnwys Emyr ac Iolo, meibion y diweddar T. Llew Jones.  Mewn arddangosfa yn yr ysgol, gellir gweld y llyfr lòg lle ysgrifennodd T. Llew Jones fod yr ysgol wedi cael parti i ddathlu’r ffaith iddo ennill Cadair Eisteddfod Glynebwy yn 1958.  Gobeithio hefyd y bydd Iolo, sy’n bencampwr rhyngwladol ar chwarae gwyddbwyll ac sydd newydd ddychwelyd o Siberia, yn barod i roi sialens i ambell un o’r disgyblion.

Bu T. Llew Jones farw ym mis Ionawr 2009.  Fel athro a phrifathro ysgol gynradd y treuliodd ei oes waith ond fe ddatblygodd yn awdur llwyddiannus hefyd, gan ganolbwyntio ar ysgrifennu llyfrau ar gyfer plant.  Enillodd wobr Tir na n-Og ddwywaith – ef oedd enillydd cyntaf y wobr yn 1976, ac yna unwaith eto yn 1990.  Derbyniodd Dlws Mary Vaughan Jones yn 1991 am ei gyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru.

Dywedodd Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant y Cyngor Llyfrau: ‘Mae llawer o edrych ymlaen at ddathliadau’r diwrnod ac mae’r gweithgareddau fydd yn digwydd ym mhob cwr o Gymru yn dangos y brwdfrydedd heintus sydd yn ein hysgolion, yn ogystal â gwir awydd i goffáu un o fawrion llenyddiaeth plant.  Yn sicr, byddai T. Llew wedi bod wrth ei fodd.’

Nol i'r Rhestr Newyddion